หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
 
 
 
ภารกิจที่ 1 ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
ภารกิจที่ 2 ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 
ภารกิจที่ 3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 
ภารกิจที่ 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
ภารกิจที่ 5 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
ภารกิจที่ 7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ภารกิจที่ 8 ส่งเสริม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
ภารกิจที่ 9 คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ภารกิจที่ 10 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
ภารกิจที่ 11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่น
 
ภารกิจที่ 12 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ภารกิจที่ 13 ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
 
ภารกิจที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ภารกิจที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558