หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
 


พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ
 


การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
 
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 


การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
 
ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 


การพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การจัดระบบจราจรให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
 


การพัฒนาตำบลน่าอยู่
 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร
 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558