หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
 


พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ
 


การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
 
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 


การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
 
ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 


การพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การจัดระบบจราจรให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
 


การพัฒนาตำบลน่าอยู่
 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร
 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10