หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
แผนอื่นๆ  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)  
<<
>>
X
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียน      ที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา            สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทย       เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 15.38 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10