หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.6 /ว41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10