หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
 

ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านและการท่องเที่ยว
 

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
 
 
  คุณคิดว่า อบต.หนองไผ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (22 ธ.ค. 2563)    อ่าน 2218  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2563)    อ่าน 3574  ตอบ 12  
ชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 1  
 


จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน [ 2 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน [ 2 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำ [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยว [ 25 ก.พ. 2564 ]

สินค้า OTOP
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

 
การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
***ด่วนที่สุด*** หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
เลื่อนการจัดอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
**ด่วนที่สุด** โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด** โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา . (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Onlineให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
**ด่วนที่สุด**เลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564  [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 157 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 113 
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์ฏารบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10